ข่าวประชาสัมพันธ์

- 2-11 พฤษภาคม 2561 ชำระค่าเล่าเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ค่าเทอม ต้น/61 16,000 บาท/เทอม
ค่าภาษาอังกฤษ 2,500 บาท/เทอม
ค่าประกัน (อ.3) 700 บาท/ปี
เรียนพิเศษ 1,500 บาท/เดือน

- 30 พฤษภาคม 2561 เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2561

-การแต่งกายชุดพละ ดังนี้

-อ.1 ใส่ชุดพละวันจันทร์

-อ.2 ใส่ชุดพละวันพุธ

-อ.3 ใส่ชุดพละวันอังคาร

-วันศุกร์แต่งกายชุดไทย


ให้บริการด้านการศึกษา

เพื่อเป็นสถานศึกษาที่ให้บริการด้านการศึกษาเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 2 ½ – 5 ½ ปี สำหรับบุตรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคลทั่วไปเมื่อมีที่ว่าง

สถานฝึกงานการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย

เพื่อเป็นสถานที่สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโทของภาควิชาคหกรรมศาสตร์และหน่วยงานอื่นๆ ใช้ในการศึกษาวิจัยพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก รวมทั้งฝึกงานการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย

เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบสำหรับหน่วยงานต่างๆ ในการศึกษาดูงาน และเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติการและศึกษาวิจัยด้าน การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 579 4627, 02 942 8359
โทรสาร 02 579 4627 ต่อ 130