ข่าวประชาสัมพันธ์

- 28 มิถุนายน 2561 พิธีไหว้ครู

- 17 กรกฎาคม 2561 อนุบาล 3 ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์

- 26 กรกฎาคม 2561 ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

- 4 สิงหาคม 2561 กิจกรรมพาลูกปลูกผัก ณ ไร่ปลูกรัก จังหวัดราชบุรี

- 10 สิงหาคม 2561 กิจกรรมวันแม่

- 22 สิงหาคม 2561 อนุบาล 2 ทัศนศึกษา สยาม โอเชี่ยน เวิร์ล Siam Ocean World

- 23 สิงหาคม 2561 อนุบาล 1 ทัศนศึกษา สยาม โอเชี่ยน เวิร์ล Siam Ocean World

- 25-27 กันยายน 2561 นิทรรศการโครงงานเด็ก

- 28 กันยายน 2561 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน


ให้บริการด้านการศึกษา

เพื่อเป็นสถานศึกษาที่ให้บริการด้านการศึกษาเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 2 ½ – 5 ½ ปี สำหรับบุตรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคลทั่วไปเมื่อมีที่ว่าง

สถานฝึกงานการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย

เพื่อเป็นสถานที่สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโทของภาควิชาคหกรรมศาสตร์และหน่วยงานอื่นๆ ใช้ในการศึกษาวิจัยพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก รวมทั้งฝึกงานการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย

เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบสำหรับหน่วยงานต่างๆ ในการศึกษาดูงาน และเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติการและศึกษาวิจัยด้าน การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 579 4627, 02 942 8359
โทรสาร 02 579 4627 ต่อ 130