ข่าวประชาสัมพันธ์

- 30 ตุลาคม 2560 เปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

- 30 ต.ค.-3พ.ย. 60 ชำระค่าเล่าเรียน

- 13-15 พฤศจิกายน 2560 รับเอกสารมอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2561 (สำหรับบุตรบุคลากร มก.)

- 20-21 พฤศจิกายน 2560 มอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2561 (สำหรับบุตรบุคลากร มก.)

- 25 ธันวาคม 2560 งานแสดงพัฒนาการเด็ก ณ อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ

- 3-10 มกราคม 2561 ขายใบสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2561 (สำหรับบุคคลภายนอก) เด็กต้องเกิดระหว่าง 16 ธันวาคม 2557ถึง15 ธันวาคม 2558


ให้บริการด้านการศึกษา

เพื่อเป็นสถานศึกษาที่ให้บริการด้านการศึกษาเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 2 ½ – 5 ½ ปี สำหรับบุตรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคลทั่วไปเมื่อมีที่ว่าง

สถานฝึกงานการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย

เพื่อเป็นสถานที่สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโทของภาควิชาคหกรรมศาสตร์และหน่วยงานอื่นๆ ใช้ในการศึกษาวิจัยพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก รวมทั้งฝึกงานการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย

เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบสำหรับหน่วยงานต่างๆ ในการศึกษาดูงาน และเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติการและศึกษาวิจัยด้าน การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 579 4627, 02 942 8359
โทรสาร 02 579 4627 ต่อ 130