ข่าวประชาสัมพันธ์

- 30 มกราคม 2561 มอบตัวนักเรียนที่จับฉลากเข้าอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2561 ได้

- 28 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีรับใบประกาศสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัยศึกษา

- 12-16 มีนาคม 2561 เตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้า ป.1 ผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถแจ้งชื่อพร้อมชำระค่าลงทะเบียน 4,000 บาท (รวมของว่างและอาหารกลางวัน) ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องธุรการโรงเรียน (รับจำนวนจำกัด) สำหรับบุคคลภายนอก นำรูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว 1 รูปมาประกอบการสมัคร

- 30 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2561 โครงการค่ายฤดูร้อน

- 28 พฤษภาคม 2561 เปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2561


ให้บริการด้านการศึกษา

เพื่อเป็นสถานศึกษาที่ให้บริการด้านการศึกษาเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 2 ½ – 5 ½ ปี สำหรับบุตรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคลทั่วไปเมื่อมีที่ว่าง

สถานฝึกงานการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย

เพื่อเป็นสถานที่สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโทของภาควิชาคหกรรมศาสตร์และหน่วยงานอื่นๆ ใช้ในการศึกษาวิจัยพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก รวมทั้งฝึกงานการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย

เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบสำหรับหน่วยงานต่างๆ ในการศึกษาดูงาน และเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติการและศึกษาวิจัยด้าน การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 579 4627, 02 942 8359
โทรสาร 02 579 4627 ต่อ 130