ข่าวประชาสัมพันธ์

- 3 กันยายน 2561 หน่วยงานใน มก. ได้รับแบบสำรวจบุตรบุคลากร มก. พร้อมแจ้งความประสงค์นำบุตรเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รับเด็กที่เกิดระหว่าง วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 )

- 3-12 ตุลาคม 2561 ชำระค่าเล่าเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

- 29 ตุลาคม 2561 เปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

- 12-14 พฤศจิกายน 2561 บุตรบุคลากร มก. รับเอกสารมอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

- 26-27 พฤศจิกายน 2561 บุตรบุคลากร มก. มอบตัวพร้อมชำระค่าเล่าเรียนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

- 21 ธันวาคม 2561 งานแสดงพัฒนาการ

- 27 ธันวาคม 2561 ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

- 2-10 มกราคม 2562 รับสมัครสำหรับบุตรบุคคลภายนอกที่มีความประสงค์เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รับเด็กที่เกิดระหว่าง วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ) นำรูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว 1 รูป พร้อมสูติบัตรตัวจริงมาในวันสมัคร


ให้บริการด้านการศึกษา

เพื่อเป็นสถานศึกษาที่ให้บริการด้านการศึกษาเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 2 ½ – 5 ½ ปี สำหรับบุตรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคลทั่วไปเมื่อมีที่ว่าง

สถานฝึกงานการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย

เพื่อเป็นสถานที่สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโทของภาควิชาคหกรรมศาสตร์และหน่วยงานอื่นๆ ใช้ในการศึกษาวิจัยพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก รวมทั้งฝึกงานการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย

เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบสำหรับหน่วยงานต่างๆ ในการศึกษาดูงาน และเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติการและศึกษาวิจัยด้าน การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 579 4627, 02 942 8359
โทรสาร 02 579 4627 ต่อ 130