รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์) 

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก สาขาปฐมวัยศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย 

2. ผู้มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครที่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 02 579 5514 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มกราคม 2560