ผลการสอบเข้า ป.1

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร
ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ดังต่อไปนี้

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 1. เด็กชาย กรวิชญ์ วงษ์ภักดี
 2. เด็กชาย ณปภัช  สาลีโภชน์
 3. เด็กชาย  ภวัต สุวรรณา
 4. เด็กหญิง เชิญณิชา  ดวงใจ
 5. เด็กหญิง วนธิดา  แม่ลิ่ม
  6.  เด็กหญิง วรนิษฐา เอี่ยมสะอาด
 7. เด็กชาย  กฤชสร ชัยสัตรา 
 8. เด็กชาย  ธีรวัต เพียซ้าย
  9.  เด็กชาย  พีรธรรม เกียรติไพบูลย์
10.  เด็กชาย  แสง คูเบอร่า
11. เด็กหญิง ณิชชา ปนานนท์
12. เด็กหญิง  ธมนวรรณ พฤทธิราชวิทยา
13. เด็กหญิง  พิมพ์พิมุกต์ รอดทุกข์
14. เด็กหญิง  พิมพ์วิมล พันธุ์ภักดี
15. เด็กหญิง  รมณภัทร ลิมปะวัฒนะ
16. เด็กหญิง  อพิชญากรณ์ เหรียญบุญยงค์
17. เด็กชาย  ชยพล ตั้งคณาทรัพย์
18. เด็กชาย  ใบบุญ สุเตชะ
19. เด็กชาย  ปัณณพงศ์ ศิริเจริญศรี
20. เด็กชาย  พัชร์ธนชาติ อัมพรพรรดิ์
21. เด็กหญิง ชารี ประไพนัยนา
22. เด็กหญิง  นิชาภา ชัยจิต
23. เด็กหญิง  ปริม บุตรสันติ์
24. เด็กหญิง  พราวภัค อักษรคิด
25. เด็กหญิง  พิมพ์วไล พันธุ์ภักดี
26. เด็กหญิง  ภัทรธิฎา สีเหนี่ยง
27. เด็กหญิง  วีรินทร์ สมใจ
28. เด็กหญิง  สิตางศุ์ ศิลายศ
       
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 1. เด็กชาย  ชัยภัทร หิรัญตระกูล
  2.  เด็กชาย  จีรัณ จุฬาลักษณ์ศิริบุญ
       
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 1. เด็กหญิง  ชญาดา  ตั้งกีรติชัย
       
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
 1. เด็กชาย  วรุฒม์ สุขสมจิตร
       
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
 1.  เด็กหญิง  ธนสมณ ตั้งธนพงศ์
       
โรงเรียนประชานิเวศน์
 1. เด็กชาย สุทธิศักดิ์ ขจรไชยพฤกษ์
       
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
 1. เด็กหญิง  อนัตตา รัตนไพศาล