ระเบียบการรับสมัคร

โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร ในสังกัด ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุตรของบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหากมีที่ว่าง จะเปิดรับสมัครบุตรของบุคคลทั่วไป (สำหรับบุตรของบุคคลทั่วไป โดยวิธีการจับสลาก) ซึ่งเด็กที่ทางโรงเรียนคหกรรมศาสตร์เกษตร จะรับนั้น ต้องเป็นเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปี 6 เดือน โดยนับถึงวันที่ 1 มิถุนายน (ของปี)

* ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์เปิดรับสมัครเฉพาะ ชั้นอนุบาล 1 เท่านั้น
โดยจะไม่รับสมัครเด็ก ในช่วงชั้นอนุบาล 2 และ 3

ประกาศค่าเล่าเรียน_banner