ผู้บริหาร – บุคลากร

อดีตผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร 
  • ศาสตราจารย์คุณชวนชม จันทระเปารยะ (ผู้ก่อตั้ง)
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา ลิมป์สุรพงษ์
 

ผู้บริหาร – บุคลากร ชุดปัจจุบัน

t001

นางสาวจุไรพร รอดเชื้อ (ครูพร)
คศ.ม.(พัฒนาการเด็ก),
ม.เกษตรศาสตร์
ครูใหญ่ / e-mail: agrjpr@ku.ac.th

   

คุณครูประจำชั้น

t02  t03 
 นางสาวภานุมาศ แสนดวงดี (ครูไหม)
ศศ.บ.(ภาษาไทย),
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

 

นางวนิดา เกื้อแก้ว (ครูนิ)
กศ.ม. การศึกษาพิเศษ (เด็กปัญญาเลิศ),
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
   
 t04 t05 
  นางสาวกิ่งแก้ว ตั้งมั่นภักดีพงศ์ (ครูกิ่ง)
ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวสุรัตน์ แสงสีเหลือง (ครูรัตน์)
วท.ม.(คหกรรมศาสตร์),
ม.เกษตรศาสตร์
   
 t06 t07 
นางสาวบุปผา รอตเสียงล้ำ (ครูบุปผา)
ศศ.ม.(ปฐมวัยศึกษา),
ม.เกษตรศาสตร์
นางสาวสุวรรณา เพ็ชร์พวง (ครูณา)
ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว),
ม.ราชภัฏจันทรเกษม 
   
 t08 t09 
 นางสุณี ขาวเขียว (ครูมะปราง)
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย),
ม.ราชภัฏสุรินทร์
นางสาวสิริยุพา ชัยกัมลาส (ครูสิ)
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย),
ม.ราชภัฏสวนดุสิต
   
t10  t11 
 นางเจษฎาภรณ์ สิริพัชโรธรณ์ (ครูเล็ก)
ศศ.ม.(คหกรรมศาสตร์ศึกษา),
ม.เกษตรศาสตร์
นางปณิดา ทองมูล (ครูน้อง)
ศศ.ม.(ปฐมวัยศึกษา),
ม.เกษตรศาสตร์
   
t12   t13
 นางสาวเบญญา เจริญเฉลิมศักดิ์ (ครูเบญ)
ศศ.ม.(ปฐมวัยศึกษา),
ม.เกษตรศาสตร์
นางสาวประภาพร ป้องขวาเลา (ครูส้ม)
ค.ม.(จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ),
ม.รามคำแหง
   
 t14  t15
 นางสาวพิชามญช์ พงศ์ปณิก (ครูออย)
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย),
ม.ราชภัฏสวนดุสิต
นางสาวรจนา สังข์ทอง (ครูแอร์)
วท.บ.(คหกรรมศาสตร์),
ม.เกษตรศาสตร์
   
   

คุณครูชาวต่างชาติ

 t16 t17 
Mr.James Kelly
(Teacher.James)

Mr.Matthew Hoffman  
(Teacher.Matt) 

   
 t18  
Ms.Karen Corbett 
(Teacher.Karen)
 
   
   

คุณครูพี่เลี้ยง

 t19  t20
  นางสาวถนอมจิตต์ เอิบบุญฟุ้ง  
(ครูพี่โหน่ง)
 นางทองวัน เจริญหลาย
(ครูพี่บุ๋ม)
   
t21  t22 
 นางพยอม คันธนูฤทธิ์
(ครูพี่ยอม) 
นางสาวพัชรียา ศรีเฉลิมวงษ์  
(ครูพี่หลิว) 
   
 t23 t24  
นางสาวมณีพร เอิบบุญฟุ้ง
(ครูพี่เหน่ง)
นางสาวมาริสา สุขประเสริฐ
(ครูพี่อ้อ)
   
 t25  t26
นางรัชดาภรย์ สันทัดสาร
(ครูพี่ดา)
นางสุนีย์  เกสร
(ครูพี่นีย์)
   
 t27  t28
นางสาวอรุณี  บุญยอ
(ครูพี่ตุ้ย)
นางสาวศศิประภา  เอี่ยมสุวรรณ์
(ครูพี่แนน)
   
   

แม่ครัว

 นางดวงจันทร์--ทองหนู  t30
นางดวงจันทร์ ทองหนู
(ป้าจันทร์) 
นางสาวสุรีย์ ทองเหมือน  
(ป้าปุ้ย)