ปฏิทินการศึกษา

แผนงานกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   วันที่

กิจกรรม

หมายเหตุ

  4 – 29 เม.ย. 59

โครงการค่ายฤดูร้อน

 

  8 เม.ย 59

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง

 

  16 – 19 พ.ค. 59

สัมมนาบุคลากรโรงเรียน

 

  23 พ.ค. 59

เปิดภาคเรียนนักเรียนชั้นอนุบาล 1

 

  30 พ.ค. 59

เปิดภาคเรียนนักเรียนชั้นอนุบาล 2,3

ชำระค่าเล่าเรียน วันที่ 30 พ.ค. – 3 มิ.ย.59

  23 มิ.ย. 59

ไหว้ครู

 

  1-2 ก.ค. 59 สัมมนาบุคลากรภาควิชาคหกรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 1 ก.ค.59 หยุดเรียน

  13 ก.ค. 59

ซ้อมหนีไฟ

 

  15 ก.ค. 59

ทำบุญตักบาตรเข้าพรรษา

ถวายเทียนพรรษา

  11 ส.ค. 59

 กิจกรรมวันแม่

ถวายพระพร

  3 ก.ย. 59

 กิจกรรมพาลูกปลูกป่า

 

  ก.ย. 59

หนังสือเวียนสำรวจบุตรบุคลากร มก.

เข้าเรียนปี 2560

  ก.ย. 59

นิทรรศการโครงงานเด็ก

 

  30 ก.ย. 59

วันสุดท้ายของภาคเรียน

 

  ต.ค. 59

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มก.

 

  31 ต.ค. 59

เปิดเรียนภาคปลาย

ชำระค่าเล่าเรียน วันที่ 31 ต.ค. – 4 พ.ย.59

  16-18 พ.ย. 59

บุตรบุคลากรรับเอกสารมอบตัวเข้าเรียนปี 2560

 

  28-29 พ.ย. 59

รับมอบตัวบุตรบุคลากรเข้าเรียนปี 2560

 

  2 ธ.ค. 59

กิจกรรมวันพ่อ

 

  23 ธ.ค. 59

งานแสดงพัฒนาการเด็ก

งดการจัดกิจกรรม

  29 ธ.ค. 59

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

 

  4 – 10 ม.ค. 60

ขายใบสมัครเข้าเรียน อ.1 (บุคลากรภายนอก)

เว้นวันหยุดราชการ

  13 ม.ค. 60

กิจกรรมวันเด็ก

 

  18 ม.ค. 60

จับฉลากเข้าเรียนชั้นอ.1 (บุคลากรภายนอก)

 

  30 – 31 ม.ค. 60

รับมอบตัวนักเรียนใหม่ที่จับสลากได้

 

  ก.พ. 60

งานเกษตรแฟร์

 

  24 ก.พ. 60

พิธีมอบใบประกาศผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย

วันสุดท้ายของภาคเรียน

 13-17 มี.ค. 60

เตรียมเด็กก่อนสอบ ป.1

วันอาจมีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง