ปฏิทินการศึกษา

แผนงานกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   วันที่

กิจกรรม

หมายเหตุ

7-25พ.ค. 61

โครงการค่ายฤดูร้อน

 

1 พ.ค. 61

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง

 

30 พ.ค. 61

เปิดภาคเรียนนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3

ชำระค่าเล่าเรียน วันที่ 2-11 พ.ค. 61

21 มิ.ย. 61

ไหว้ครู

 

26 ก.ค. 61

ทำบุญตักบาตรเข้าพรรษา

ถวายเทียนพรรษา

30 ก.ค. 61

หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

หยุดเรียน

ส.ค. 61 กิจกรรมพาลูกปลูกป่า วันอาจมีการเปลี่ยนแปลง

10 ส.ค. 61

กิจกรรมวันแม่

 ถวายพระพร

3 ก.ย. 61

หนังสือเวียนสำรวจบุตรบุคลากร มก.

เข้าเรียนปี 2562

25-27 ก.ย. 61

นิทรรศการโครงงานเด็ก

 

28 ก.ย. 61

วันสุดท้ายของภาคเรียน

 

ต.ค. 61

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มก.

 

29 ต.ค. 61

เปิดเรียนภาคปลาย

ชำระค่าเล่าเรียน วันที่ 3-5 ต.ค.61

12-14 พ.ย. 61

บุตรบุคลากรรับเอกสารมอบตัวเข้าเรียนปี 2562

 

26-27 พ.ย. 61

รับมอบตัวบุตรบุคลากรเข้าเรียนปี 2562

 

25 ธ.ค. 61

งานแสดงพัฒนาการเด็ก

วันอาจมีการเปลี่ยนแปลง

27 ธ.ค. 61

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

 

2-10 ม.ค. 62

ขายใบสมัครเข้าเรียน อ.1 (บุคคลภายนอก)

เว้นวันหยุดราชการ

11 ม.ค. 62

กิจกรรมวันเด็ก

 กีฬาสี

15 ม.ค. 62

จับฉลากเข้าเรียนชั้น อ.1 (บุคคลภายนอก)

 

28-29 ม.ค. 62

รับมอบตัวนักเรียนใหม่ที่จับสลากได้

 

 ก.พ. 62

งานเกษตรแฟร์

 

1 มี.ค. 62

พิธีมอบใบประกาศผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย

วันสุดท้ายของภาคเรียน

มี.ค. 62

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ ป.1

แจ้งให้ทราบภายหลัง

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

หมายเหตุ: วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง