กิจกรรมประจำวัน

07.30 – 08.30 น. ส่งบุตรหลานของท่าน บริเวณประตูโรงเรียน
08.30 – 08.45 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ ออกกำลังกาย
08.45 – 09.00 น. ตรวจสุขภาพ อบรมประจำวัน
09.00 – 09.15 น. กิจกรรมเคลื่อนไหว และสมาธิ
09.15 – 09.25 น. ดื่มนม
09.25 – 10.00 น. กิจกรรมวงกลม ทดลอง สาธิต ปฏิบัติจริง
10.00 – 10.45 น. ศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี
10.45 – 11.15 น. กิจกรรมกลางแจ้ง


11.15 – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 14.00 น. นอนพักผ่อน


14.00 – 14.30 น. ตื่นนอน รับประทานอาหารว่างบ่าย
14.30 – 15.00 น. เกมการศึกษา
15.00 – 15.30 น. เตรียมกลับบ้าน (นิทานก่อนกลับบ้าน)


กิจกรรมเพิ่มเติม

– เชิดหุ่นนิทานสอนจริยธรรม คุณธรรม
– กิจกรรมการทำอาหาร
– สมาธิสำหรับเด็ก
– นาฏศิลป์
– ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ