หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ปฏิทินกิจกรรม

วันที่รายละเอียดกิจกรรม

เดือน

13 ธันวาคม 2564 รับเอกสารมอบตัวนักเรียน อ.1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับบุตรบุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ธันวาคม 2564 มอบตัวนักเรียน อ.1 ปีการศึกษา 2565 พร้อม ชำระเงิน สำหรับบุตรบุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-12 มกราคม 2565
(วันอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ขายใบสมัครนักเรียน อ.1 ปีการศึกษา 2565 รอบบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่บุคลากร ม.เกษตร
19 มกราคม 2565
(วันอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
จับฉลากนักเรียน อ.1 ปีการศึกษา 2565
31 มกราคม 2565
(วันอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
มอบตัวนักเรียน อ.1 ปีการศึกษา 2565 รอบบุคคลทั่วไปที่จับฉลากได้

ซ้อมใหญ่งานแสดงพัฒนาการ 2561

ให้บริการด้านการศึกษา

เพื่อเป็นสถานศึกษาที่ให้บริการด้านการศึกษาเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 2 ½ – 5 ½ ปี สำหรับบุตรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคคลทั่วไปเมื่อมีที่ว่าง

สถานฝึกงานการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย

เพื่อเป็นสถานที่สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโทของภาควิชาคหกรรมศาสตร์และหน่วยงานอื่นๆ ใช้ในการศึกษาวิจัยพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก รวมทั้งฝึกงานการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย

เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบสำหรับหน่วยงานต่างๆ ในการศึกษาดูงาน และเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติการและศึกษาวิจัยด้าน การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ติดต่อเรา

โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02 579 4627, 02 942 8359
โทรสาร 02 579 4627 ต่อ 130

โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน   Copyright © 2018. All rights reserved.