กิจกรรมพาลูกปลูกป่า

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 ส.ค. 55 ที่ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เขาเขียว – เขาชมพู่ ริมอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร ได้เข้าร่วมโครงการ พาลูก ปลูกป่า โดยร่วมกันปลูกต้นยางนา จำนวนกว่า 300 ต้น เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบต่อไป

ที่มา:http://www.chonburinews.com

โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน   Copyright © 2018. All rights reserved.