คศ.ร่วมกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และผู้ปกครอง ของโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเกษตร นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตข้าว นิสิตหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลฯ เรียนรู้วิถีการปลูกข้าว โดยการดำนาข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ร่วมกัน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเรียนรู้การเจริญเติบโตของข้าว และชิมไอศกรีมข้าวกล้องงอกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ทั้งนิสิตและนักเรียนต่างเรียนรู้และได้รับความรู้จากพี่นิสิตบัณฑิตศึกษาที่เรียนด้านข้าว ของภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึงกันและกัน

โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน   Copyright © 2018. All rights reserved.