รายละเอียดการรับสมัคร อ.1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับบุตรบุคลากร

รายละเอียดการรับสมัคร อนุบาล1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

               โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เปิดรับบุตรบุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เป็นอาจารย์ พนักงานเงินงบประมาณ และพนักงานเงินรายได้ (ที่บรรจุเข้าทำงานครบ 2 ปี มีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด) ที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนในระดับปฐมวัยศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 1) ของโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561  โดยรับเด็กที่มีอายุครบ 2 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 6 เดือน นับถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 หรือเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2557  ถึงวันที่ 15 ธันวาคม  2558

                 โดยสามารถกรอกแบบสำรวจเพื่อแจ้งความจำนงได้ที่หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ผู้ที่ไม่แจ้งความประสงค์ภายในเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการนำบุตรเข้าเรียน

                  โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร กำหนดให้ผู้ปกครองที่แจ้งความประสงค์ส่งบุตรเข้าเรียนมารับเอกสารมอบตัวนักเรียน ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2560 และมอบตัวนักเรียนพร้อมชำระเงินระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560 ในเวลาราชการ

แบบฟอร์มแจ้งความจำนงเข้าอ.1ของบุตรบุคลากร

 

โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน   Copyright © 2018. All rights reserved.