รายละเอียดโครงการค่ายฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดโครงการค่ายฤดูร้อนโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร

ระหว่างวันที่ 7-25 พฤษภาคม 2561

โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร จะจัดโครงการค่ายฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 7-25 พฤษภาคม 2561 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่เข้าใหม่ในปีการศึกษา 2561 และผู้สนใจ เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ทำอาหาร ศิลปะ ภาษาอังกฤษ ทัศนศึกษา เป็นต้น อีกทั้งเป็นการสามารถปรับตัวเข้ากับคุณครูและเพื่อนใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนโรงเรียนเปิดภาคเรียนปกติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด คลิก เอกสารแนบค่ายฤดูร้อน2561

กิจกรรมต่างๆ คลิก กิจกรรมโครงการค่ายฤดูร้อน61

รายการอาหาร คลิก รายการอาหารค่ายฤดูร้อน2561

ค่าลงทะเบียนกิจกรรมโครงการค่ายฤดูร้อน 7,000 บาท ติดต่อห้องธุรการโรงเรียน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 02 579 4627  , 02 942 8359

 

โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน   Copyright © 2018. All rights reserved.