ผู้บริหารและบุคลากร คศ.

อดีตผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร

•  ศาสตราจารย์คุณชวนชม จันทระเปารยะ
•  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา ลิมป์สุรพงษ์

 

ผู้บริหาร และ บุคลากร โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร

นางสาวจุไรพร รอดเชื้อ (ครูพร)
ครูใหญ่

 

นางสาวรสรินทร์ สิริทองสาคร (ครูรสส้ม)
ครูประจำชั้น อ.1/1

นางสาวถนอมจิตต์ เอิบบุญฟุ้ง (ครูพี่โหน่ง)
ครูพี่เลี้ยง อ.1/1

 

นางสาวกิ่งแก้ว ตั้งมั่นภักดีพงศ์ (ครูกิ่ง)
ครูประจำชั้น อ.1/2

นางสาวมณีพร เอิบบุญฟุ้ง (ครูพี่เหน่ง)
ครูพี่เลี้ยง อ.1/2

 

นางสาวสุรัตน์ แสงสีเหลือง (ครูรัตน์)
ครูประจำชั้น อ.1/2

นางสุนีย์ เกษร (ครูพี่นีย์)
ครูพี่เลี้ยง อ.1/3

 

 

นางวนิดา เกื้อแก้ว (ครูนิ)
ครูประจำชั้น อ.2/1

นางทองวัน เจริญหลาย (ครูพี่บุ๋ม)
ครูพี่เลี้ยง อ.2/1

 

นางสุณี ขาวเขียว (ครูมะปราง)
ครูประจำชั้น อ.2/2

นางสาวมาริสา สุขประเสริฐ (ครูพี่อ้อ)
ครูพี่เลี้ยง อ.2/2

 

 

นางสาวสิริยุพา ชัยกัมลาส (ครูสิ)
ครูประจำชั้น อ.2/3

นางสาวอรุณี บุญยอ (ครูพี่ตุ้ย)
ครูพี่เลี้ยง อ.2/3

 

 

นางเจษฎาภรณ์ สิริพัชโรธรณ์ (ครูเล็ก)
ครูประจำชั้น อ.3/1

นางสาวพัชรียา ศรีเฉลิมวงษ์ (ครูพี่หลิว)
ครูพี่เลี้ยง อ.3/1

 

นางปณิดา ทองมูล (ครูน้อง)
ครูประจำชั้น อ.3/2

นางรัชดาภรย์ สันทัดสาร (ครูพี่ดา)
ครูพี่เลี้ยง อ.3/2

 

 

นางสาวเบญญา เจริญเฉลิมศักดิ์ (ครูเบญ)
ครูประจำชั้น อ.3/3

นางสาวศศิประภา เอี่ยมสุวรรณ์ (ครูพี่แนน)
ครูพี่เลี้ยง อ.3/3

 

  

นางสาวประภาพร ป้องขวาเลา (ครูส้ม)
ครูนาฏศิลป์

 

 

นางสาวรจนา สังข์ทอง (ครูแอร์)
ฝ่ายเอกสารและประชาสัมพันธ์

 

นางสาวนุชจรี โพธิ์อุไร (ครูพี่แต)
ฝ่ายเอกสารและงานทั่วไป

 

นางดวงจันทร์ ทองหนู (ป้าจันทร์)
แม่ครัว

โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน   Copyright © 2018. All rights reserved.