กิจกรรมประจำวัน

เวลา

กิจกรรม

07.30 – 08.30 น.

ส่งบุตรหลานของท่าน บริเวณประตูโรงเรียน

08.30 – 08.45 น.

เข้าแถวเคารพธงชาติ ออกกำลังกาย

08.45 – 09.00 น.

ตรวจสุขภาพ อบรมประจำวัน

09.00 – 09.15 น.

กิจกรรมเคลื่อนไหว และสมาธิ

09.15 – 09.25 น.

ดื่มนม

09.25 – 10.00 น.

กิจกรรมวงกลม ทดลอง สาธิต ปฏิบัติจริง

10.00 – 10.45 น.

ศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี

10.45 – 11.15 น.

กิจกรรมกลางแจ้ง

11.15 – 12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

12.00 – 14.00 น.

นอนพักผ่อน

14.00 – 14.30 น.

ตื่นนอน รับประทานอาหารว่างบ่าย

14.30 – 15.00 น.

เกมการศึกษา

15.00 – 15.30 น.

เตรียมกลับบ้าน (นิทานก่อนกลับบ้าน)

 กิจกรรมเพิ่มเติม

 – เชิดหุ่นนิทานสอนจริยธรรม คุณธรรม

 – กิจกรรมการทำอาหาร

– สมาธิสำหรับเด็ก

– นาฏศิลป์

– ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ

โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน   Copyright © 2018. All rights reserved.